ความเป็นมาของปัญหา

ความเป็นมาของปัญหา

จากกลุ่มของดิฉันได้เลงเห็นความสำคัญของไฟที่มนุษย์นั้นผูกพันและให้ความสำคัญ

กับมันมานาน พวกเราจึงคิดค้นหาวิธีทำโคมไฟในรูปแบบของเราเอง โดยการนำของ

เก่านำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำขวดน้ำขุ่นที่ดื่มหมดแล้วมาใช้ใหม่ กระดาษสาที่เหลือ

จากการทำงานต่างๆ  เพราะตอนนี้ภาวะโลกร้อนได้คุกคามมนุษย์เหลือเกินเราจึง

เห็นว่าโคมไฟนี้อาจเกิดประโยชน์ก็เป็นได้แล้วเรายังได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.นำของเก่ามาใช้ใหม่ใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความสำคัญของการวิจัย

1.สามารถนำไปใช้ได้จริง

2.เปลี่ยนรูปแบบโคมไฟเดิมๆออกไป

3.เอาของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่

4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สมมุติฐานของการวิจัย

คาดว่าโคมไฟจะออกมาใช้ได้ และให้ความสวยงาม

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร

และ ระยะเวลา ในการวิจัย ดังนี้

1.พื้นที่ในการวิจัย ได้ดำเนินการในขอบเขตครอบครัวหรือญาติของพวกเราเอง

และโรงเรียน

2.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ญาติๆขิงพวกเราเอง และเพื่อนบ้าน

3.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โคมไฟจากเส้นด้าย

4.ระยะเวลาในการวิจัย พฤษภาคม-กุมภาพันธ์ 2556

 

Advertisements