บทที่ 3

บทที่  3

วิธีดำเนินการวิจัย

การจัดทำวิจัยครั้งนี้   ได้ทำการศึกษา  วิธีการทำโคมไฟ

โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

ประชากร      คือ        บุคคลที่สนใจในด้านการทำโคมไฟและเพื่อนๆในกลุ่มที่สนใจนำโคมไฟไปทดลองใช้ที่บ้าน

กลุ่มตัวอย่าง  คือ      โรงเรียน วัดนางสาว”ถาวรราษฎร์บำรุง”ได้จำทำโครงงานโคมไฟเส้นด้ายแล้วไปประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   คือ    อุปกรณืที่ใช้ในการประดิษฐ์โคมไฟ

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ        เก็บความคิดเห็นสมาชิกในกลุ่มที่ทดลองใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล    คือ      เก็บรวมรวมความคิดของสมาชิกในกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์ว่าสมาชิกในกลุ่มที่ทดลองใช้รู้สึกอย่างไร

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบ อุปกรณ์ในการทำโคมไฟ ดังนี้

1.เส้นด้าย

2.ลูกโป่ง

3.หลอดไฟ

4.กาว

5.อุปกรณ์ตกแต่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s