บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

การจัดทำวิจัยครั้งนี้   ได้ทำการศึกษา วิธีการทำโคมไฟ       โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

ประชากร      คือ       กลุ่มบุคคลที่สนใจและสมาชิกในกลุ่มที่จะนำโคมไฟไปตกแต่งบ้าน

กลุ่มตัวอย่าง  คือ     สมาชิกในกลุ่มที่ทดลองใช้โคมไฟ

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   คือ   อุปกรณ์ในการทำโคมไฟ

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ    เก็บความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มและผู้ที่นำไปทดลองใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล    คือ      เก็บรวมรวมความคิดของสมาชิกในกลุ่มและบุคคลที่นำไปทดลองใช้แล้วมาวิเคราะห์ว่าการใช้งานของโคมไฟมีประสิทธิภาพดีหรือไม่

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้

1.เส้นด้าย

2.กาว

3.ลูกโป่ง

4.หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์

rer

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีวิธีการดังนี้

  1. จัดทำโคมแบบสอบถาม
  2. แจกแบบสอบถามแก่สมาชิกในกลุ่ม
  3. จัดเก็บแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่ได้รับคืน  จำนวน 7 ชุด   จากแบบสอบถามทั้งหมด 7 ชุด

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้

  1. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์  พบว่า  แบบสอบถามที่ได้รับคืน

จำนวน 7  ฉบับ

e0b982e0b884e0b8a1e0b887e0b8b2e0b8a1e0b9864

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s