บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่  4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษา   เรื่อง โคมไฟเส้นด้าย
ผู้ศึกษา ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ  ดังนี้
ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสืบค้นจาก ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านและผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)  วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
ตอนที่  2  การศึกษา เรื่องโคมไฟเส้นด้าย ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   5   ระดับ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สำหรับ  เกณฑ์ในการแปลค่าระดับความคิดเห็น  มีดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103)

ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

4.51 – 5.00

………………ระดับ มากที่สุด

3.51 – 4.50

………………ระดับ มาก

2.51 – 3.50

………………ระดับ ปานกลาง

1.51 – 2.50

………………ระดับ น้อย

1.00 – 1.50

………………ระดับ น้อยที่สุด

ตอนที่   3   เปรียบเทียบวิเคราะห์การทดสอบค่าที  (t – test)
ตอนที่  4   ศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โคมไฟเส้นด้าย
วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มข้อมูลและเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่  1      การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เกณฑ์ที่ตั้งขึ้นตาราง  2      แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม น้องๆในสี….ตาราง      แสดงค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับเกณฑ์ในการแปลค่าระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ โคมไฟเส้นด้าย

จำแนกตาม ผู้ที่สนใจในโคมไฟเส้นด้าย

รายการ

N  =      คน

ลำดับที่

ระดับ

S.D.

1.

ความสวยงาม

5.00

8

1

มากที่สุด

2.

การใช้งานของชิ้นงาน

3.50

5

3

ปานกลาง

3.

ความคิดสร้างสรรค์

4.50

7

2

มาก

รวมเฉลี่ย

4.33

 

 

 

จากตาราง      แสดงให้เห็นว่า น้องๆในสีม่วง  ที่ตอบแบบสอบถาม มี 20 คน เกี่ยวกับ ประเมินงานโคมไฟเส้นด้าย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก   ( =4.33)   เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด      จำนวน  8  รายการ      อยู่ในระดับ มาก   จำนวน  7  รายการ    อยู่ในระดับปานกลาง  จำนวน  5  รายการ  อยู่ในระดับ น้อย  จำนวน  –  รายการ  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  จำนวน  –  รายการ  สำหรับ รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ มาก( =4.33)  ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ ปานกลาง ( =3.50)

 

 แบบสอบถามประเมินงาน เรื่อง โคมไฟเส้นด้าย

ชื่อ ……………………………………………………….. ชั้น…………….

โรงเรียน………………………………………….

รายการ

ระดับ

1.

ความสวยงาม

2.

การใช้งานของชิ้นงาน

3.

ความคิดสร้างสรรค์

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นงาน
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s